24 خرداد 1386

خاتمی گوگّوری مگوری، با دخترا چی کار داری؟!

 

ای صنم  صلح و طرفدار عشق

مهربونی و دلبری، به این می گن کار عشق

ای که طرفدارِ تمدن، تویی

خواهان گفتگو با نسوانی

دست تو در جمعیتِ فراوان

رسید به دستِ یکی از بانوان

قربون اون ریشای رنگی

دخترا می گن اوف! که چقد قشنگی

دختر بازی که شاخ و دم نداره

مستی تو این روزا، نیاز به خم نداره

خاتمی رفته ایتالیا، به دیدار دخترا

دست داده با اونا، این مردکِ گوگوری مگوری

 

لابد اینم ساختگیه؟ فقط حلالت بوس هاش فرق میکنه

فقط حلالت بوس هاش فرق میکنه