25 خرداد 1386


آدرس عکس: ewinblog.blogfa.com/post-115.aspx

آلبوم عکس: هشت سال با خاتمی - مجموعه دو و سه از سایت بی.بی.سی
 
عکاس: امیر برزی

عکاس: حمید بازگشاء
 
چقدر هیز و بی حیا؟! یعنی یک مرد نبود یا تو نامردی خاتمی؟!
عکاس: امیر خلوصی

و http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2005/08/050803_ag-khatami-photo-exhi3.shtml