30 خرداد 1386

حقیقتا با خود عهد کرده بودم که در باب خاتمی مقاله ای ننویسم  از آن جهت که ایشان دستش از حکومت و دنیا کوتاه است !

اما رخدادهای اخیر و انتشار عکس  خاتمی با آن نسوان غربی و مصافحه گرم وصمیمی ایشان با آنان نکاتی را در ذهنم مجسم کرد که حیفم آمد مشوقان محمد خاتمی و بویژه عکاس دوره گرد و سایر دوستان رسا نه ای اش از آن بی بهره باشند !

محمد خاتمی علیر غم تاکیدات رهبری نظام که فرمودند : مرز روشنفکری اسلامی احکام اسلام است !

به دنبال گفتمانی از اسلام آن هم در بلاد غرب است که هیچ نوع سنخیتی با فرهنگ ملی و اسلامی ما ندارد !

و ما حصل این گفتمان و فرهنگ همین موج رفتار غیر فرهنگی است که در خیا بان های پایتخت و سایر شهر های ایران و به لطف دولت اصلا حات خاتمی شاهد آن هستیم !

معلوم نیست که فرزانه دوران در کدامین مکتبی این قسم از قرائت اسلام را آموخته ؟

پیش از این نیز یکی از دوستان هم فکر ایشان در دانشگاه الا زهر که گویا سید محمد در جریان دیدارش به مصر گفتگویی با ایشان داشته !

فتوایی در خصوص نحوه محرمیت افراد بالغ  در محیط کار صادر نمود که موجب حیرت جهانیان شد !

برداشت خاتمی از اسلام و تشیع معجونی از وادادگی در برابر بیگانه (که نمو نه اش را در دوران زمامداری اش فراوان دیدیم ) و تساهل و تسامح در برابر عناصر مزدور و فاسد و جاسوس و بی بند و باری در روابط اجتماعی ( که محصول آن را در اجتماع خود می بینیم !) می باشد و در عر صه اقتصادی علیرغم شعار چپ مداری دوستانش  نوعی از اقتصاد دولتی با رویکرد اداره کاپیتالیستی و ملو ک الطوایفی را ارایه کرد !

معلوم نیست در این مجموعه وزین که افکار سید محمد خاتمی را شامل می شود احکام صریح و روشن اسلام چه جایی دارد ؟

و ایشان در چه مر حله ای از حیات خود قصد دارد پا را از حد قو لو لا اله الا الله تفلحوا فراتر نهد !

در شرایطی زندگی می کنیم  که تضاد های زندگی در غرب باعث گردیده تا مسلما نان آن دیار به اسلام آن هم از نوع طا لبا نی اش علا قمند شوند و شاهد این ادعا شمار بسیار اتباع کشور های استرا لیا و کانا دا و آمریکا  در کادر مر کزی طالبان می باشد که شماری از آنها در جریان اتفا قات چند سال اخیر دستگیر شدند !

این فرقه از اسلام که محمد خاتمی مروج آن شده است هیچ گونه مقبو لیتی در میان مسلمانان غرب ندارد !

پرسش این است که از چه روی سید محمد خاتمی گفتمان خود را به جهان غرب عرضه می دارد ؟

و مشکلات و چالش های جهان اسلام را به یکباره فراموش می کند

گفتمان محمد خاتمی  و احسان نراقی  و فرح پهلوی !( که البته مورد آخر در خصوص مالکیت گفتگوی فر هنگ ها شکو اییه ای به یو نسکو ارسال کرد !)

در میان جوامع اسلامی همان گونه که پیش از این عرضه شد هیچ گونه مقبو لیتی ندارد !

امروز در جنبش فلسطین برادران ما در حماس حرف اول را می زنند و در همین لحظات غرور آفرین سرزمین غزه در زیر پاهای دلاور مردان حماس است !

در لبنان نیز سلاح مقاومت حرف اول را می زند !

در عراق نیز که امروز گلدسته های مظلومیت اهل بیت همه مارا به جوشش خون در رگ هایی که نفرت از شیا طین غرب را زمزمه می کند فراخوان عمومی داده است !

و امروز عناد قدرت های غربی در حمله به جهان اسلام به جایی رسیده که گفتمان خاتمی حتی در میان قدرت های غربی هم هواداری ندارد !

این گفتمان به شکل آزار دهنده ای مانند یک ویروس عمل میکند !

و قدرت تصمیم گیری را در یک حکو مت اسلامی از بین می برد !

زیرا برای اجرای هر حکم اسلامی باید نیم نگاهی به افکار عمومی غرب و بنگاههای رنگارنگ صهیو نیستی آن داشته باشیم و واضح است که در چنین شرایطی می بایست اجرای احکام اسلامی را به کلی تعطیل کرد !

در براندازی نرم که امریکا در ایران دنبال آن هستند قدرت تصمیم گیری خشن از مسئو لین ذیربط  گرفته می شود !

شما در نظر بگیرید که جاسوسی را اعدام نکنند و حد الهی را در مورد دزدان و غارتگران بیت المال اجرا نکنند زنا کاران را رها کنند و شرب خمر را مجازات نکنند ربا هم که  در بانکداری ما به لطف حیله و مکر همین عمال مشارکت و سازندگی و با توجیه تورم سالیانه ! مباح است !

زنان و مردان نیز در خصوص مصافحه در معابر عمومی به اقتدای عالم دینی آزاد باشند !

سوال اساسی این است که در چنین شرایطی ماهیت اسلامی نظام که به خاطر آن صدها هزار شهید تقدیم گردیده کجاست ؟

وقت تنگ است !

و راهکار رهایی از این آفت تاریخی آسان!

اگر غیرتمندان نظام لحظه ای به خود آیند ....

تا او چه خواهد ...                                      والسلام

منبع:http://www.katozi.parsiblog.com/